fbpx

Website Disclaimer

Website disclaimer

This website is property of Pjez Unik
Address of the registered office: Kloosterstraat 53, 2000 Antwerpen, België
VAT number: BE 0632.585.005

By accessing and using the website, you expressly agree to the following terms and conditions.

Intellectual property rights
The content of this site, including the brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual rights and belong to Pjez Unik or entitled third parties.

Limitation of liability
The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances. Therefore the user cannot consider the content as personal, professional or legal advice.
Pjez Unik makes every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated. Despite these efforts, inaccuracies can occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information on or via the site is unavailable, Pjez Unik will make every effort to rectify this as soon as possible. However, Pjez Unik cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the information on this site. If you find inaccuracies in the information made available through the site, you can contact the site administrator.

The content of the site (including links) can be adapted, changed or supplemented at any time without notice or notification. Pjez Unik gives no guarantees for the proper functioning of the website and can in no way be held liable for malfunction or temporary (un) availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, that may arise from the access to or use of the website. Under no circumstances can Pjez Unik be held liable to anyone, directly or indirectly, in any special or other way, for damage resulting from the use of this site or any other, in particular as a result of links or hyperlinks, including, without limitation of all losses, work interruptions, corruption of programs or other data on the computer system, equipment, software or other of the user.

The website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or refer to them indirectly. Placing links to these websites or pages in no way implies implicit approval of their content. Pjez Unik expressly declares that it has no control over the content or other characteristics of these websites and can in no way be held liable for the content or characteristics thereof or for any other form of damage resulting from its use

Applicable law and competent courts.
Belgian law applies to this site. In the event of a dispute, only the courts of the district of Antwerp have jurisdiction.

 

 

 

 

 

 

Website disclaimer

Deze website is eigendom van Pjez Unik
Adres uitbatingszetel: Kloosterstraat 53, 2000 Antwerpen, België
Ondernemingsnummer: BTW BE 0632.585.005

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pjez Unik of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pjez Unik levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Pjez Unik kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Pjez Unik kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Pjez Unik verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Welcome, can I help you?