fbpx

Privacy Policy

Privacy Policy

Pjez Unik takes your privacy very seriously.
If you as a user of the website are asked for personal information:

The data controller, Pjez Unik, located at Kloosterstraat 53, 2000 Antwerp, Belgium, complies with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 with regard to the protection of privacy in the processing of personal data.

The personal data you provide will be used for the following purposes (although this list is not exhaustive):… (e.g. our customer management, order processing, sending newsletters, to keep you informed about our activities, advertising or marketing purposes, etc.).

You have a legal right to view, correct, delete, or restrict or object to the processing of your personal data. Subject to provision of proof of identity (a copy of your identity card), you may obtain a notification of your personal data in writing for free by sending a written, dated and signed request to Pjez Unik, Kloosterstraat 53, 2000 Antwerp, shop@pjezunik.com. If necessary, you can also ask to correct any information that is incorrect, incomplete or irrelevant.

Pjez Unik will not process any special and/or sensitive personal data relating to you.
Pjez Unik will not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data have been collected.

If data are used for direct marketing: You may oppose the use of your data for direct marketing purposes. To do so at any time, contact Pjez Unik, Kloosterstraat 53, 2000 Antwerp, shop@pjezunik.com

If data are transferred to third parties: It is possible that the personal data we have obtained may be passed on to businesses that work with us.

Pjez Unik may collect anonymous or aggregated data of a non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or the domain name of the website from which you came to the Pjez Unik website, or via which you leave it. This enables us to continuously optimise the Pjez Unik website for users.

However, Pjez Unik needs your permission for this (see ‘The use of cookies’).

The use of cookies

During a visit to the site, cookies may be placed on your computer’s hard drive. A cookie is a text file that is installed by the server of a website on your computer’s browser or on your mobile device when you visit a website. Cookies may or may not be used to identify individuals, depending on the type of cookie. ‘First party cookies’ or functional cookies are technical cookies which are used by the visited website itself and intended to ensure that it can function optimally. Example: settings chosen by the user during previous visits to the site, or a form pre-filled with data provided by the user during previous visits.

‘Third party cookies’ are cookies that do not come from the website itself, but from third parties, for example an existing marketing or advertising plug-in. Examples include cookies from Facebook or Google Analytics. The visitor to the site must first give permission for such cookies; this may be done via a bar at the bottom or top of the website which refers to this policy, but does not prevent further use of the website.

You may refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, your attention is drawn to the fact that if you do so, you may not be able to use all the features of this website. By using this website, you give permission for the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.
By accepting, you agree to our use of cookies.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (‘Google’). Google Analytics uses cookies (text files placed on your computer) to help the website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google. Google uses this information to track how you use the website, to compile reports on website activity for website operators and to provide other services relating to website activity and Internet usage. Google will not combine your IP address with other information that it holds.   

Privacybeleid

Pjez Unik hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pjez Unik gevestigd te Kloosterstraat 53, 2000 Antwerpen, België. respecteert Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden maar niet beperkt tot:…(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en bezwaar  van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pjez Unik, Kloosterstraat 53 te 2000 Antwerpen, shop@pjezunik.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Pjez Unik verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Pjez Unik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pjez Unik, Kloosterstraat 53 te 2000 Antwerpen, shop@pjezunik.com

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

Pjez Unik kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar Pjez Unik-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Pjez Unik-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Maar Pjez Unik heeft hiervoor uw toestemming nodig ( zie ”cookies-gebruik”)

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen al dan niet worden gebruikt om personen te identificeren afhankelijk van het soort cookie. ‘First party cookies’of functionele cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Door te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.   

Did you like this? Share it!

Welcome, can I help you?